การลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในเซลล์ของเนื้อเยื่อ จะแพร่จากเนื้อเยื่อเข้าหลอดเลือดฝอย การขนส่ง CO2  เมื่ออยู่ในหลอดเลือด อาจเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ

                1. ละลายในน้ำเลือด ( 7% )

                2. จับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ( 23 % )

                3. ขนส่งในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน ( 70 % )

คาร์บอนไดออกไซด์เพียง 7 % เท่านั้น ที่ถูกขนส่งในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำเลือด ส่วนที่เหลือจะแพร่เข้าเม็ดเลือดแดง เมื่อเข้ามาอยู่ในเม็ดเลือดแดง คาร์บอนไดออกไซด์ลางส่วน ( 23 % ) จะจับกับหมู่อะมิโนของฮีโมโกลบิน กลายเป็นคาร์บามิโนฮีโมโกลบิน  ( Carbamiinohemoglobib )

คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ (70 % ) จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ในเม็ดเลือดแดง กลายเป็นกรดคาร์บอนิก ซึ่งแตกตัวต่อให้ได้ไฮโดรเจนไอออน ( H+ ) และไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน   ( HCO3 )

การรวม CO2 และ H2 O เป็นกรดคาร์บอนิกในเม็ดเลือดแดง เกิดได้รวดเร็วมาก เพราะมีเอนไซม์ คาร์บอนิก แอนไฮเดรส (Carbonic anhydras ) เร่งปฏิกิริยา และปฏิกิริยานี้ย้อนกลับคืนได้ และเนื่องจากกรดคาร์บอนิกจะแตกตัวต่อไปทันทีเป็น  H+  และ  HCO3

H+    ที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบิน และโปรตีนชนิดอื่น Hb จึงทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ด้วย และไม่มีผลต่อการเปลี่ยน pH ในเลือดมากนัก ( pH อยู่ระหว่าง 7.34 ถึง 7.4 ) ส่วน HCO3  จะแพร่จากเม็ดเลือดแดงออกสู่พลาสมาและทำปฏิกิริยากับ Na+ กลายเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ( NaHCO3 ) เมื่อ HCO3–  แพร่ออกมาสู่พลาสมา จะมี Cl ( คลอไรด์ ไอออน ) แพร่จากพลาสมาเข้าสู่เม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า คลอไรด์ ชีฟต์ ( Chloride shift ) เพื่อรักษาสมดุลของไอออนไว้

  เมื่อเลือดที่มี และ  ไหลเวียนไปถึงหลอดเลือดฝอยอัลวีโอลัสในปอด ปฏิกิริยาจะย้อนกลับโดยเปลี่ยนไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน () และไฮโดรเจนไอออน () กลายเป็นกรดคาร์บอนิกและสลายต่อกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยในอัลวีโอลัสจึงสูงกว่าความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในอัลวีโอลัส คาร์บอนไดออกไซด์จึงแพร่เข้าสู่อัลวีโอลัส และขับออกทางลมหายใจออก
picture2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s